logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Oczyszczalnia ścieków

Rozbudowa układu biologicznego polegać będzie na budowie dwóch dodatkowych bloków biologicznych o łącznej kubaturze 14 000 m3, napowietrzanych za pomocą aeratorów powierzchniowych, dla przepływu ścieków 80 000 m3/d.

Rozbudowa układu biologicznego umożliwi efektywniejsze oczyszczanie ścieków poprzez wydłużenie czasu ich zatrzymania w reaktorach biologicznych. Wpłynie to na poprawę niezawodności eksploatacyjnej oczyszczalni oraz ustabilizowanie procesu oczyszczania ścieków, szczególnie pod kątem redukcji ładunku azotu.

W konsekwencji realizacja zadania umożliwi utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych w zakresie azotu, na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego i unijnego.

Zadanie ma na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny poprzez zainstalowanie urządzeń do zatrzymywania i usuwania powietrza złowonnego z wybranych obiektów oczyszczalni.

Obejmuje ono następujące obiekty: zlewnię nieczystości, komorę wlotową wraz z rurociągami, halę krat, komorę rozdzielczą i piaskownik z kanałem odpływowym, separator piasku, osadniki wstępne z kanałem dopływowym, komory predenitryfikacji, komory defosfatacji z kanałem dopływowym, pompownię I, budynek odbioru osadu odwodnionego, budynek odwadniania osadu przefermentowanego, zbiorniki zasobowe osadu, tymczasowy magazyn osadu wysuszonego, zagęszczacze osadu surowego i pompownię II.

Realizacja zadania zminimalizuje uciążliwości zapachowe oraz emisję substancji złowonnych pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków, co wpłynie na poprawę wizerunku społecznego „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. wśród mieszkańców Białegostoku.